MARKANIZ ÇALINMASIN !

Markanın, Türk Hukukundaki Tanımına bir önceki sayımızda kısaca değinmiştik, Hukuki tanımlayamaya göre “Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.’  Şeklinde tanımlanmıştır.Özetle Marka, bir ürünü veya hizmeti rakip ürün ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan her türlü işarettir.”

 

O halde size ait olduğu iddiasını taşıdığınız Markanızı Türkiye’de nasıl koruyacaksınız.Bu sayımızda sizlerle bunu paylaşacağız.

 

Türk Hukukuna göre,Markaların Tescil işlemlerinde görevli ve Yetkili Tek Kurum,Ankara’da bulunan  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’dır.Marka Sahibi Firma veya şahıslar Markalarının Görselleri ve Kullanıldığı mal ve hizmetleri gösterir Başvuru Formu ve İşlem Harçlarının ödendiğini gösterir dekont ile başvurularını yapabilirler.

 

Marka sahipleri başvurularını kendileri yapabileceği gibi marka siciline kayıtlı marka vekillerini vekil tayin ederek onlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Başvuru yapıldıktan sonra Türk Paten Enstitüsü öncelikle başvuruda bir eksiklik olup olmadığını değerlendirirler. Başvuruda herhangi bir eksiklik olmaması halinde başvuru dosyası esasa ilişkin incelemeye tabi tutulur. Esasa ilişkin inceleme müracaat edilen markanın 556 sayılı KHK’nın 7.maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapılmaktadır. 7.maddede belirtilen hususlar ana hatlarıyla;

Müracaat edilen markanın marka olma niteliği taşıyıp taşımadığı,

Müracaat edilen marka ile aynı başkaca bir marka için daha önceki tarihli bir tescilin veya başvurunun bulunup bulunmadığı,

Müracaat edilen markanın genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olup olmadığı,

Müracaat edilen markanın cins, çeşit, vasıf vs. bildiren bir ibare olup olmadığı, noktasında yapılmaktadır.

Müracaat edilen markanın 556 sayılı KHK’nın 7.maddesine uygun olması halinde marka TPE tarafından yayınlanan Resmi Marka Bülteninde 3 ay süreyle ilana çıkartılmaktadır.

 

İlandan gaye, marka tescil edilmeden önce herkesin haberdar edilmesi, markaya karşı itirazı olanların itiraz haklarını kullanabilmeleridir. İlan edilen markaya herhangi bir itiraz gelmemesi halinde TPE tarafından tescil kararı verilir. Marka sahibinin 2 aylık yasal sürede tescil harcını yatırması halinde marka tescil edilerek, marka tescil belgesi başvuru sahibine veya varsa vekiline gönderilir. 2 aylık yasal sürede tescil harcının yatırılmaması halinde marka işlemden kaldırılmakta, o tarihe kadar yapılan bütün işlemler geçersiz hale gelmektedir.

 

Marka başvuru Tarihinden itibaren 10 Yıl süreyle korunmakta olup,on yıllık sürelerin bitiminde Yenileme Harcı yatırılarak tekrar tekrar yenilenebilirler.

 

İtiraza uğramayan bir markanın ortalama tescil süresi 11-12 ay sürmektedir. Ancak marka sahibinin hukuksal koruması marka için müracaatta bulunduğu gün, saat ve dakika itibariyle başlamaktadır.

 

Markanın ilanına itiraz gelmesi halinde gelen itiraz başvuru sahibine bildirilerek karşı görüşünü sunması istenir. Karşı görüşünde sunulmasına müteakip Markalar Dairesi Başkanlığı itirazı inceleyerek kabul/ret/kısmen kabul/kısmen ret şeklinde karar verebilir. Markalar Dairesi Başkanlığınca verilen kararı doğru bulmayan taraf bu karara karşı 2 aylık yasal sürede üst kurul olarak tanımlanan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) nezdinde itirazda bulunabilir.  YİDK’nın vereceği karar nihai karar olup, buna karşı Enstitü nezdinde başkaca bir itiraz yolu yoktur. Bu karara karşı ancak 2 aylık yasal sürede Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde dava açılabilir. Yasadaki 2 aylık sürelerin tamamı tebliğle başlamaktadır.  

 

Marka Sahiplerinin büyük uğraş, emek, reklam ve çaba sonucunda elde ettikleri Marka değerlerinin hukuki koruma şemsiyesi altına alınması için tescil şarttır.Aksi halde Markanızın emek hırsızları tarafından gasp edilmeleri/kendi adlarına tescilleri gibi pek çok sorun ile karşı karşıya kalınmaktadır.

 

Diğer sayılarda, Markaların Tanınmış Marka olma serüvenlerine  dair bilgi ve görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

 Sağlık ve mutlulukla... 01.09..2014

 

      Avukat

Hatice YILDIZ

Ankara Barosu

  Test

  Form Gönderimi

  Tamam

  YILDIZ & EROĞLU HUKUK BÜROSU

  • Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak 8-2 Ankara
  • +90 312 232 16 90
  • info@yildizeroglu.com